Regulamin Giga Burger | Sport Corner

loading

Regulamin Giga Burger

Zjedz największego burgera na Podhalu!

 

 

Regulamin „Giga Burger Challenge”

 

 1. Organizatorem „Giga Burger Challange” (zwanym dalej WYZWANIEM) jest Restauracja Sport Corner, ul. Zaruskiego 2, 34-500 Zakopane | Remo Sp. z o.o. Sp.j. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków, NIP: 676-239-96-99
 2. Uczestnictwo w wyzwaniu jest dobrowolne.
 3. Przystąpienie do wyzwania jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 4. W wyzwaniu mogą brać udział osoby pełnoletnie i osoby niepełnoletnie od 16-tego roku życia za zgodą opiekuna prawnego.
 5. Przed przystąpieniem do wyzwania Uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w którym oświadcza, że bierze udział w wyzwaniu na własne ryzyko i odpowiedzialność, oraz, że stan jego zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyzwaniu, jak również, że przeczytał i akceptuje niniejszy regulamin bez zastrzeżeń i nie będzie wnosić żadnych skarg czy roszczeń, w tym na drodze sądowej za szkody czy ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania wyzwania.
 6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad fair play.
 7. Koszt uczestnictwa w wyzwaniu to 90 PLN.
 8. Zasady wyzwania:
 • Uczestnik musi zjeść samodzielnie Giga Burger;
 • Czas przewidziany na wyzwanie liczony będzie od czasu pierwszego Uczestnika, który zje Giga Burgera. Czas odliczany jest od podania Uczestnikowi zamówienia z Giga Burgerem;
 • Uczestnik może przyjmować napoje w trakcie wyzwania;
 • Uczestnik musi zgłosić zakończenie wyzwania obsłudze po zjedzeniu i pełnym połknięciu Giga Burgera
 1. Nad prawidłowym przebiegiem wyzwania będzie czuwać obsługa lokalu.
 2. Decyzje obsługi lokalu są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
 3. Organizator oświadcza, że Uczestnicy, którzy zjedzą Giga Burgera z zachowaniem zasad zawartych w niniejszym regulaminie nie poniosą kosztów związanych z uczestnictwem (90 PLN).
 4. Uczestnicy, który nie zjedzą Giga Burgera w całości lub w wyznaczonym czasie ale z zachowaniem pozostałych zasad zawartych w niniejszym regulaminie otrzymają 1 x Piwo Okocim Jasne z Beczki 0,5L gratis a osoby do lat 18 dowolny napój bezalkoholowy.
 5. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, ulotki, inne) danych identyfikujących uczestników zawodów, tj.: imię, nazwisko oraz ich wizerunku utrwalonego w czasie trwania wyzwania (serwis fotograficzny).
 6. Uczestnicy wyzwania poprzez akceptacje niniejszego regulaminu wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych o wyzwaniach oraz kampaniach, przedsięwzięciach, wystawach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych.
 7. Klauzula informacyjna:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restauracja Sport Corner, ul. Zaruskiego 2, 34-500 Zakopane | Remo Sp. z o.o. Sp.j. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków, NIP: 676-239-96-99

 • Wszelkie zapytania, wnioski i zastrzeżenia w sprawie ochrony danych osobowych należy kierować na adres mailowy: kontakt@sport-corner.pl

 

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

 

 • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

 

 • Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 

 • Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. • Pani/Pana dane nie będą przetwarza.

 

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Restauracja Sport Corner, ul. Zaruskiego 2, 34-500 Zakopane oraz na stronie www.sport-corner.pl.

19 Załącznik nr 1 do Regulaminu „Giga Burger Challenge”- wyzwaniu zjedzenia największego burgera na Podhalu

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany…………………………………………………………………………………oświadczam, że biorę udział „Giga Burger Challenge”- wyzwaniu zjedzenia największego burgera na Podhalu na czas oraz na własne ryzyko i własną odpowiedzialność oraz że stan mojego zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w wyzwaniu. Przeczytałem/am i akceptuję regulamin imprezy bez zastrzeżeń oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych skarg czy roszczeń w tym na drodze sądowej za szkody czy ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania imprezy. Zobowiązuję się przestrzegać regulaminu wyzwania oraz zasad fair play.

Ponadto, oświadczam, że:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Restauracja Sport Corner, ul. Zaruskiego 2, 34-500 Zakopane | Remo Sp. z o.o. Sp.j. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków, NIP: 676-239-96-99
 2. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane;

3.wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Restauracja Sport Corner, ul. Zaruskiego 2, 34-500 Zakopane | Remo Sp. z o.o. Sp.j. Plac na Groblach 21, 31-101 Kraków, NIP: 676-239-96-99 na potrzeby wyzwania „Giga Burger Challenge”.

 1. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 2. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (profilach mediów społecznościowych i strony Restauracji Sport Corner) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

 

………………………………………………………

Miejscowość, Data

 

………………………………………………………………………..

czytelny podpis Uczestnika lub opiekuna prawnego